Podmínky věrnostního programu

Vzájemný vztah Uživatele a Poskytovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami věrnostního programu (dále jen „Podmínky“):

1. Úvodní ustanovení

1. Mobilní aplikace Moje Harfa (dále také jen „Aplikace“) je provozovaná společností Simplaq s.r.o., sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 10732888, vedená u Městského soudu v Praze vložka C 347462 (dále také jako „Provozovatel“).

2. Věrnostní program (dále také jen „Program“) je provozován společností C & R Developments s.r.o., IČ: 27187179, Sídlo: Českomoravská 2420/15a, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále také jako „Poskytovatel“).

3. Pro účely těchto Podmínek je uživatelem (dále také jen „Uživatel“) pouze fyzická svéprávná osoba (v případě osoby mladší 18 let, pak taková, u níž jsou splněny veškeré podmínky dále uvedené), způsobilá k právnímu jednání, která musí vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami, zapojila se do Programu, a která si v souladu s těmito Podmínkami i) stáhla aplikaci z Google Play Store nebo Apple App Store ii) a registrovala se nebo které již byl v souladu s těmito Podmínkami vytvořen uživatelský účet a iii) jako zákazník získal věrnostní body za nákup zboží nebo služby v prodejnách (dále také jen „Partner“) nákupního centra Galerie Harfa, tj. nákupní centrum Galerie Harfa v k.ú. Libeň, konkrétně budova s číslem popisným 2420, nacházející se na pozemku parc. č. 3343/92, k.ú. Libeň, Hlavní město Praha, Česká republika (dále také jen „Centra“), iv) nebo získala věrnostní body přímo od Poskytovatele. Právnické osoby se nemohou účastnit Programu v pozici Uživatele.

4. Program je realizován přes Aplikaci. Pravidla sběru a využití bodů jsou uvedená v Aplikaci. Aby se Uživatel mohl účastnit Programu, musí nejprve vyjádřit souhlas s těmito Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nemůže se Programu účastnit. Přijetím Podmínek a užíváním Aplikace se Uživatel zavazuje dodržovat Podmínky.

5. Pro registraci do Programu musí Uživatel vyplnit správně, úplně a pravdivě registrační formulář, který obsahuje nejméně následující údaje:

 • Jméno (povinný údaj)
 • Příjmení (povinný údaj)
 • emailovou adresu (povinný údaj) a heslo nebo Google / Apple / Facebook login (nepovinný údaj)
 • rok narození (nepovinný údaj)
 • SPZ (nepovinný údaj)
 • Pohlaví (nepovinný údaj)

Tyto údaje budou Provozovatelem zpracovávány a uchovávány.
1. Po registraci, nebude-li využit Google / Apple / Facebook login, bude Uživateli zaslán email, jehož prostřednictvím potvrdí registraci a svou totožnost. Email je generován automaticky a bude zaslán bez zbytečného odkladu, a Uživatel má 24 hodin na jeho otevření a kliknutí na připojený link, aby byl jako Uživatel ověřen a mohl se účastnit Programu.
2. Program je určen pouze osobám starším 16 let. Mladším osobám není účast dovolena.
3. Uživatel prohlašuje, že údaje poskytnuté při registraci jsou úplné a pravdivé, a že splňuje věkové podmínky, a že jeho svéprávnost nebyla a není jakkoliv omezena.

6. Registrace do věrnostního programu je bezplatná.

7. V programu jsou zapojeny právnické osoby, poskytující zboží nebo služby v Centru (dále také jen „Prodejny“).

8. Programu se jako Uživatelé mohou účastnit pouze fyzické osoby.

9. Z účasti v Programu jsou vyloučeni

 • zaměstnanci Provozovatele a přidružených společností, když přidruženou společností se rozumí jakákoliv společnost, která je majetkově, personálně či jinak propojena s Provozovatelem, a to ať přímo nebo nepřímo (konečné rozhodnutí, zda je Uživatel vyloučen, je na zvážení Poskytovatele, a může být učiněno kdykoliv),
 • osoby, kterým již byl zablokován uživatelský účet Provozovatelem nebo Poskytovatelem

10. Registrace může být Provozovatelem nebo Poskytovatelem zamítnuta nebo následně zrušena z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu.

11. Členství v Programu a všechna práva s tímto členstvím spojená, zejména veškeré výhody pro členy Programu, jsou nepřevoditelné a nemohou být předmětem dědického práva.

12. Pravidla, resp. také zásady používání Aplikace popsány v těchto Podmínkách jsou dostupné v Aplikaci – v rámci uživatelského účtu vytvořeného v Aplikaci, která umožňuje zobrazování a zaznamenávání jeho obsahu. Před prvním přihlášením do Aplikace a zahájením používání Aplikace je každý uživatel povinen se seznámit s Podmínkami.

13. Uživatel je v rámci používání Aplikace odpovědný za vlastní zařízení a informační systémy, které používá při používání Aplikace, a rovněž za jejich nastavení. Poskytovatel není odpovědný za zařízení ani za systémy Uživatele, ani za používání těchto zařízení a systémů neoprávněnými osobami

14. Uživatelé Programu mají přístup ke speciálním produktovým nabídkám a výhodám a mohou dostávat informace a personalizované nabídky přizpůsobené individuálním potřebám, věku, pohlaví nebo nákupní historii Uživatele včetně marketingových letáků spojených s účastí v Programu. Aktuální výhody spojené s účastí v Programu, jejich rozsah, podmínky využití a dobu trvání určuje výhradně Poskytovatel a Uživatel se o nich může informovat v Aplikaci. Účast v Programu je dobrovolná. Za účelem užívání Aplikace a čerpáním výhod Programu je nezbytné založit si uživatelský účet způsobem uvedeným v ustanovení 1.5 výše.

15. Zpracování osobních údajů a pravidla jsou upravena v samostatném ujednání mezi Uživatelem a Provozovatelem a Poskytovatelem. Uživatel může pro urychlení registrace zvolit možnost automatického předvyplnění registračních údajů z jiného aktivního účtu Člena – Apple, Facebook nebo Google. V takovém případě se předání osobních údajů Člena řídí zásadami zpracování osobních údajů společnosti

2. Aplikace

1. Aplikace používá český jazyk. Aplikace je určena pro zařízení s operačním systémem Android ve verzi minimálně 10.0 a přístupem k Google Play Store a s operačním systémem iOS ve verzi minimálně 13.0 a přístupem k Apple App Store.

2. Aplikace umožňuje svým Uživatelům (kteří se účastní nebo mají zájem účastnit se Programu):
a) registrovat se do Programu;
b) využívat odměny v rámci Programu při splnění Podmínek

3. Poskytne-li Uživatel souhlas, může Poskytovatel připravovat akční nabídky odpovídající potenciálním potřebám nebo očekáváním uživatelů včetně Uživatele. Akční nabídky mohou být přizpůsobovány jednotlivým uživatelům na základě jejich údajů, které má Poskytovatel k dispozici a které jsou připraveny zejména na základě analýzy: a) historie nákupů, zejména druhu a množství kupovaných produktů; b) způsobu používání Aplikace, zejména preferovaných akčních nabídek a funkcí Aplikace; c) údajů o lokalizaci a pohybu Uživatele, zejména návštěv Prodejen v Centru; d) dalších osobních údajů poskytnutých Uživatelem (např. týkajících se jeho věku apod.).

4. Jednotlivé modely koncových zařízení mají přístup k určitým verzím softwaru. Z technického hlediska nemusí být pro některé typy dostupná příslušná verze softwaru. Pokud pro dané koncové zařízení není dostupná příslušná verze softwaru, nemůže uživatel Aplikaci používat. S ohledem na stále se měnící nabídku produktů na trhu koncových zařízení nemůže být uveden aktuální seznam koncových zařízení, na nichž lze Aplikaci používat.

5. Užívání Aplikace vyžaduje zejména:
a) dostatečné nabití baterie koncového zařízení,
b) připojení k internetu a k internetovému prohlížeči,
c) aktivní účet elektronické pošty.

6. Instalace Aplikace a její používání vyžaduje pevný datový přenos z koncového zařízení Uživatele. Objem a četnost datového přenosu záleží na způsobu a rozsahu používání Aplikace. Náklady na připojení za datový přenos nese Uživatel. Jejich výše závisí na smlouvě uzavřené mezi Uživatelem a konkrétním poskytovatelem služby připojení k internetu.

7. Provozovatel a/nebo Poskytovatel může zveřejňovat a nabízet aktualizace Aplikace. Pro řádnou činnost Aplikace je nutná její aktualizace. Provozovatel ani Poskytovatel nezaručují řádné fungování Aplikace, pokud si Uživatel nestáhnul a nenainstaloval na své koncové zařízení aktualizaci, kterou mu Provozovatel nebo Poskytovatel poskytl.

8. Používání některých funkcí Aplikace může vyžadovat přístup k určitým zdrojům koncového zařízení Uživatele, jako jsou fotografie/multimédia, identifikátor koncového zařízení a informace o připojení, geolokalizace nebo kontakty. Zamítnutí přístupu k takovým zdrojům může mít dopad na omezení funkcí Aplikace.

9. Pro správné fungování Aplikace koncové zařízení, kde je nainstalována:
a) nesmí mít nainstalovány modifikace operačního systému, zejména modifikace spočívající v prolomení bezpečnostní ochrany výrobce koncového zařízení nebo výrobce operačního systému (tzv. jailbreaking nebo rooting);
b) musí umožňovat navázání připojení s internetovou sítí.

10. Přístup k údajům Uživatele v rámci Aplikace je zabezpečen přístupovým jménem a heslem Uživatele. Heslo musí splňovat bezpečnostní požadavky specifikované v registračním formuláři, zejména co se týče počtu a druhu znaků, kterými musí být tvořeno. Přístupové heslo musí Uživatel chránit a nesmí ho poskytnout jiným osobám.

11. Zapomene-li Uživatel své přístupové heslo, může použít funkci „Zapomenuté heslo“ a na e-mailovou adresu mu bude zaslán odkaz pro vytvoření nového hesla k jeho Účtu, společně s pokyny ke změně hesla.

12. Přihlášení se provádí pomocí údajů uvedených Uživatelem. Uzavření Aplikace, ukončení přenosu dat, přerušení připojení nebo vypnutí zařízení neznamená automatické odhlášení se z Aplikace. Chce-li se Uživatel z Aplikace odhlásit, musí použít příslušnou možnost v nabídce Aplikace.

13. Při ztrátě nebo krádeži koncového zařízení s nainstalovanou Aplikací, které nebylo adekvátním způsobem zabezpečeno, je Uživatel povinen okamžitě tuto skutečnost nahlásit Poskytovateli.

14. Doporučujeme, aby Uživatel při skončení používání daného koncového zařízení před předáním zařízení třetí osobě z něj odinstaloval Aplikaci.

15. Oznamujeme, že vynakládáme úsilí, aby zajistili vysoký stupeň technického zabezpečení Aplikace a údajů Uživatelů. Avšak oznamujeme, že s ohledem na specifika informačních technologií může být v budoucnosti zjištěna zranitelnost Aplikace v případě určitých hrozeb. Z tohoto důvodu doporučujeme aktualizovat Aplikaci a oznamujeme, že můžeme občas vydávat zprávy obsahující pokyny týkající se bezpečnostních zásad souvisejících s používáním Aplikace.

3. Práva a povinnosti Uživatele, důsledky porušení povinností

1. Každý Uživatel je oprávněn mít pouze jeden uživatelský účet. Účet je v rámci Aplikace přiřazen pouze k jednomu Uživateli (s využitím jediné e-mailové adresy).

2. Uživatel není oprávněn svůj účet převést na jiného Uživatele, nebo jakkoliv si opatřovat věrnostní body za úplatu.

3. Uživatel prohlašuje, že:

 • je svéprávný, jeho svéprávnost nebyla a není omezena, tak aby se nemohl účastnit Programu, v případě osoby mladší 18 let, je její rozumová a volní vyspělost v takovém rozsahu, kdy plně rozumí Podmínkám, Programu, a právům a povinnostem, která jsou účastí v Programu osobě Uživatele založena
 • uvedl pravdivé a správné informace při registraci svého uživatelského účtu,
 • vede jenom jeden uživatelský účet,
 • s korespondenční adresou na území České republiky.
 • je oprávněným vlastníkem uživatelského účtu.

4. Uživatel výslovně bere na vědomí, že Poskytovatel má právo kdykoliv, bez předchozího upozornění, bez uvedení důvodu a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit účast Uživatele v Programu, zrušit či zablokovat uživatelský účet, nepřiznat nárok na odměnu, a to vše souběžně, nebo jen vykonat některé své v Podmínkách uvedené oprávnění, a to v případě, že se Uživatel:

 • dopustí (a to i jen pokusu) porušení těchto Podmínek, včetně uvedení nepravdivých osobních údajů,
 • dopustí (a to i jen pokusu) porušení platných právních předpisů České republiky,
 • dopustí (a to i jen pokusu) porušení platných právních předpisů účinných na území České republiky,
 • dopustí se (a to i jen pokusu) jakékoliv manipulace nebo podvodného jednání ve vztahu k Programu, nebo Poskytovateli,
 • dopustí zneužití výhod, které mu Program poskytuje (např. využívá zakoupeného zvýhodněného zboží pro jeho další prodej za účelem výkonu podnikatelské činnosti)
 • dopustí získaní věrnostních bodů jakoukoliv spekulativní cestou nebo jiným způsobem, než umožňuje Program;
 • poškozuje obchodní jméno Poskytovatele nebo Partnerů;
 • vede jakýkoliv soudní spor s Poskytovatelem;
 • jedná v rozporu s dobrými mravy; nebo
 • odvolá a/nebo zruší souhlas se zpracováním osobních údajů,

5. Uživatel bere výslovně na vědomí a potvrzuje, že věrnostní body, které získá z nákupů, mají původ v uskutečněné transakci mezi Uživatelem a Partnerem v prodejnách nacházejících se v Centru.

6. Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci k jakýmkoliv způsobem či účelům odporujícím těmto Podmínkám, obcházejícím tyto Podmínky nebo porušující či obcházející aplikovatelné právní předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, nebo poškodit obchodní jméno Poskytovatele.

7. Uživatel se zavazuje zcela odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

8. Uživatel je povinen uchovávat přístupové uživatelské jméno a heslo v tajnosti a neposkytnout ho jiné osobě, zajistit aby jeho uživatelský účet nebyl využíván jakoukoliv třetí osobou.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti, rychlosti a dostupnosti služeb Aplikace.

2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné chyby datových přenosů ani nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé či vyplývající z jakéhokoli zneužití uživatelských účtů.

3. Poskytovatel může kdykoliv v průběhu Programu měnit odměny nebo konverzní poměr mezi hodnotou nákupu a věrnostními body.

4. Poskytovatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Programu za neplatný, zejména z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby, Program měnit, modifikovat či ukončit, jak je v Podmínkách uvedeno. Pokud z jakéhokoliv důvodu, který je způsobilý narušit, nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost, nebo řádný chod Programu, nebo nebude moci v Programu pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Poskytovatel právo přijmout veškerá možná opatření ve vztahu k Programu, zejména ta uvedená v předchozí větě, aniž by byl povinen cokoliv sdělovat Uživatelům.

5. Poskytovatel má právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit, nebo pozastavit Program, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkách Poskytovatele, nebo jiným vhodným oznámením. Pokud bude Program zrušen, či pozastaven, můžou být všechny věrnostní body zrušeny bez náhrady a bez jakéhokoliv oprávnění Uživatele cokoliv požadovat po Poskytovateli v souvislosti s uvedeným krokem Poskytovatele.

6. Okamžikem zveřejnění oznámení o ukončení Programu zaniká účast Uživatele v Programu a veškerá práva, která souvisí s účastí v Programu; body řádně načtené do okamžiku zrušení účasti v Programu není možné uplatnit, a to bez jakéhokoliv oprávnění Uživatele cokoliv požadovat po Poskytovateli v souvislosti s uvedeným krokem Poskytovatele.

7. Poskytovatel je oprávněný Uživateli deaktivovat účet, jestli je neaktivní po dobu delší než 12 měsíců, tzn. neúčastní se Programu, nebo nezískal v uvedeném období žádné body. Při deaktivaci Uživatelského úču dochází ke ztrátě (dále také jen k „Expiraci“) všech získaných věrnostních bodů, které Uživatel nevyčerpal. K Expiraci věrnostních bodů dochází automaticky po uplynutí uvedené doby od poslední aktivity Uživatele, a to bez jakéhokoliv oprávnění Uživatele cokoliv požadovat po Poskytovateli v souvislosti s uvedeným.

8. Poskytovali z právního vztahu mezi Uživatelem a Partnerem nevznikají žádná práva ani povinnosti. Poskytovat také nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv vzájemné plnění mezi Uživatelem a Partnerem. Pro předejití pochybnostem není Poskytovatel odpovědný za:

 • pravdivost Partnerem uváděných informací,
 • kvalitu, bezpečnost nebo legálnost zboží, nebo služeb, které jsou předmětem transakce mezi jakýmkoli Uživatelem a jakýmkoli Partnerem,
 • skutečné dokončení a plnění transakce mezi jakýmkoli Uživatelem a jakýmkoliv Partnerem.

9. Poskytovatel není odpovědný za stránky a obsah třetích stran přístupných prostřednictvím stránek Poskytovatele nebo v Aplikaci. Pokud se Uživatel rozhodne navštívit jakékoliv stránky třetích stran, nebo se seznámí s obsahem Aplikace třetích stran, software nebo jiného obsahu, činí tak na své vlastní nebezpečí.

5. Získávání bodů a odměny

1. Uživatel získává body za skenování účtenek z nákupů, které realizoval Uživatel v Centru, kromě prodejen:

 • Směnárna(y)
 • Banka(y)
 • Pojišťovna(y)
 • Kasína, herny
2. Podmínkou získání bodů je naskenování účtenky z nákupu realizovaných Uživatelem přes Aplikaci. Účtenka musí splňovat následující parametry:
 • vyfocená kolmo a při kvalitním světle
 • viditelné okraje papíru
 • viditelné všechny identifikační znaky účtenky včetně prodejny, ceny a jednotlivých položek
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout účtenky, které nesplňují objektivní kritéria, a to i jen jedno z níže uvedeného:
 • vyfocené nekompletně (např. naskenované bez viditelné hlavičky nebo patičky účtenky)
 • pokrčená, nečitelná nebo vyfocená při slabém světle
 • naskenovaná z úhlu, který ztěžuje její čitelnost
 • není účtenka (např. doklad z platebního terminálu)
 • označená jako KOPIE nebo DUPLIKÁT
 • starší 30 dnů od nákupu
 • padělané účtenky
 • již použité účtenky
 • účtenky za nákupy, které vykazují známky podvodu
4. Uživatel získává 1 bod za každý nákup v hodnotě 100 Kč. Nemá smysl skenovat účtenky s menší hodnotou než 100 Kč. Hodnota účtenek se nesčítá. K odstranění pochybností uvádíme konkrétní aplikační příklad. Naskenuje-li Uživatel jednu účtenku hodnotě 136,- Kč a jednu účtenku v hodnotě 980,- Kč, získá za první účtenku 1 bod a za druhou účtenku 9 bodů. Body jsou platné a mohou být použity v souladu s Podmínkami a Programem 12 kalendářních měsíců od data jejich připsání. Uživatel může denně zaregistrovat maximálně 3 účtenky z nákupů, kdy z jedné Prodejny mohou být maximálně 2 účtenky, které realizoval Uživatel v Centru,. Není-li z časové souslednosti účtenek zřejmé, že nákupy byly realizovány bezprostředně po sobě, tj. zejména časový odstup v účtenkách je větší než 15 minut, nemusí být Uživateli body připočteny, a to bez jakéhokoliv zdůvodnění.

5. Přehled nabízených odměn nalezne Uživatel v části Odměny. Body nelze směnit za peníze. Přehled nabízených odměn bude obsahovat odměny, počet bodů potřebných k jejich získání (a případné další platby) a případná omezení pro získání určitých odměn. Odměny lze získat pouze za dodržení Podmínek a jiných podmínek uvedených v přehledu nabídek odměn, v časovém rámci a maximálním množství stanoveném v tomto přehledu a pouze do vyčerpání zásob. Informace o odměnách lze kdykoli změnit nebo zrušit s okamžitou platností. Uživatel může začít sbírat a využívat body nasbírané na svém uživatelském účtu až po dokončení procesu registrace dle čl. 1.5 těchto Podmínek. Po dokončení procesu registrace může Uživatel začít také využívat body nasbírané na svém uživatelském účtu. O aktuálních možnostech využití nasbíraných bodů bude Uživatel informován prostřednictvím Aplikace nebo e-mailem nebo SMS (pokud Uživatel uvedl telefonní kontakt). Informace o akčních nabídkách mohou být zobrazovány v Aplikaci. Udělí-li k tomu Uživatel příslušný souhlas, mohou mu být informace o akčních nabídkách zasílány prostřednictvím zpráv v rámci Aplikace (včetně push-notifikací, byly-li Uživatelem povoleny) nebo prostřednictvím jiných kanálů elektronické komunikace (e-mail, SMS). Akční nabídky mohou být určeny všem Uživatelům, skupinám Uživatelů nebo individuálně určeným Uživatelům.

6. Je-li Uživatel vyzván Poskytovatelem nebo Provozovatelem k doložení skutečností, že u účtenky byly splněny podmínky k získání bodů (zejména v případě pochybnosti, že účtenka je za nákup zboží či služeb realizovaných Uživatelem), je tak povinen učinit bez zbytečného odkladu, a to v místě určeném Poskytovatelem, a není-li tak, pak v sídle Poskytovatele. Za výzvu k doložení se považuje i neudělení bodu s ohledem na podezření z porušení Podmínek Programu. Do uznání oprávněnosti získání bodů Poskytovatelem v Programu Uživateli nenáleží jakýkoliv bod. Na uznání oprávněnosti nemá Uživatel právní nárok, není možné se jej domáhat soudně ani jinak. Nevyjádří-li se Poskytovatel do 7 dní od doložení skutečností Uživatelem, má se za to, že Poskytovatelem nebyla uznána oprávněnost získání bodu. Poskytovatel může i po uplynutí doby následně oprávněnost získání bodu uznat a body přidělit.6. Předání odměny

1. Jednotlivé odměny budou předány Uživateli obsluhou v prostorách Centra Služeb aktuálně v 1. patře.

2. Uživatel v Aplikaci vybere odměnu, o kterou má zájem a vymění ji za body. Aplikace následně vygeneruje QR kód, který Uživatel nechá obsluze infostánku naskenovat.

3. Obsluha infostánku má právo požadovat v rámci ověření, aby registrovaný Uživatel doložil svou totožnost. Jestliže Uživatel odmítne obsluze prokázat totožnost, nebo totožnost se neshoduje s registračními údaji v Aplikaci, má Poskytovatel právo nevydat Uživateli odměnu. Uživatel v takovém případě nemá právo na odměnu.

4. Po ověření QR kódu obsluha infostánku předá Uživateli odměnu.

5. V jeden den je možné jedním uživatelem vybrat maximálně 3 odměny. Za jeden kalendářní měsíc je možné vybrat jedním Uživatelem maximálně 5 odměn. Současně v jeden den je možné jedním Uživatelem vybrat maximálně odměny v hodnotě 500,- Kč s tím, že však hodnota slev se do uvedeného limitu nezapočítává.

6. Celkový počet odměn pro veškeré uživatele může být omezen, a to i následně.

7. Reklamační řád

1. Reklamace jakéhokoliv problému (vady) s průběhem Programu, vyřizuje Poskytovatel na recepci Centra. Námitky proti správnosti nebo úplnosti počtu bodů nasbíraných Uživatelem se podávají elektronicky (např. e-mailem) včetně příslušných účtenek za nákup zboží/služeb, a to do jednoho (1) týdne od provedeného nákupu. Pokud nejsou v této době vzneseny žádné námitky, považuje se stav bodů sdělený Provozovatelem za bezvadný (správný). Email pro zaslání reklamace je: apka@galerieharfa.cz. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel používá účinnou ochranu bránící uvedenou adresu před spamy, a nebude uvedenou adresu zneužívat pro zasílání jiných sdělení, než je předpokládány Podmínkami.

2. Uživatel je povinen uplatnit práva z vad bezodkladně po zjištění vady či po tom, co vadu při vynaložení obvyklé péče zjistit mohl.

3. Poskytovatel o výsledku reklamačního řízení bude informovat Uživatele nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.

4. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti s Programem, se bude Poskytovatel snažit vyřešit smírně.


8. Závěrečná ustanovení.

1. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek.

2. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti po zveřejnění a stanoveným dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování v účasti v Programu ze strany Uživatele a/nebo koupě zboží či služeb i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se účasti v Programu.

3. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který se již v minulosti zaregistroval přede dnem účinnosti těchto Podmínek a nadále na základě původní registrace se účastní Programu a/nebo kupuje zboží či služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto Podmínek a vztahují se na něho tyto Podmínky.

4. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takový neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.


5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou prostřednictvím elektronické pošty přes Aplikaci a email.

6. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušný obecný soud Poskytovatele, pokud ovšem není Uživatel v postavení spotřebitele.

7. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří do třiceti (30) dnů vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel v pozici spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Uživatel v pozici spotřebitele může v případě vzniku sporu rovněž využít evropskou platformu ODR (Online Dispute Resolution) dostupnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Uživatel souhlasí s tím, že informace uvedené v těchto Podmínkách jsou poskytovány v jiné textové podobě, tj. nikoli písemně, ale pouze elektronicky. Uživatel je oprávněn si tyto Podmínky uložit a vytisknout.

9. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 3.8.2023